Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.362/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ " από την εταιρεία HEALTHCARE EXPERIENCE AE – ΑΔΑ: ΨΙ5Ψ46907Θ-Ρ5Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.362/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ "
από την εταιρεία HEALTHCARE EXPERIENCE AE
Ημερομηνία: 24/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 11:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ5Ψ46907Θ-Ρ5Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου