ΧΕ-1867 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΦΖΒ46907Θ-ΘΩΜ

Θέμα: ΧΕ-1867 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 15:15:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΒ46907Θ-ΘΩΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου