ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΕΩΑ46907Θ-ΞΤΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 10:14:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΑ46907Θ-ΞΤΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου