Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 15/09-06-2022 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΧΙΖ46907Θ-Τ0Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 15/09-06-2022 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 14:07:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΙΖ46907Θ-Τ0Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου