ΧΕ-1908 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: Ψ7Ζ246907Θ-Χ27

Θέμα: ΧΕ-1908 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 16:00:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ246907Θ-Χ27
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου