Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ72Λ46907Θ-ΒΘ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 519/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 11:45:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72Λ46907Θ-ΒΘ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου