Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23739/22-11-202 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 21-11-2022 – ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46907Θ-3ΗΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 23739/22-11-202 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 21-11-2022
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 10:27:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΨΛ46907Θ-3ΗΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου