Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΑΔΑ: ΩΖΦΦ46907Θ-2Δ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "
από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 08:10:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΦΦ46907Θ-2Δ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου