ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΔΑ: ΩΥΖ646907Θ-2ΙΘ

Θέμα: ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕΣΩ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 09:15:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖ646907Θ-2ΙΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου