Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021 (θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ – ΑΔΑ: ΩΜΨΠ46907Θ-0ΒΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 24/15-10-2021 (θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΦΙΑΛΗ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 10:47:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΨΠ46907Θ-0ΒΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου