Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.346/2022 Π23Θ30 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ (COVID)" από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ – ΑΔΑ: ΩΧ9Ε46907Θ-ΤΑ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.346/2022 Π23Θ30 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΝΤΙΑ (COVID)"
από την εταιρεία ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 08:46:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9Ε46907Θ-ΤΑ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου