ΧΕ-2000 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 – ΑΔΑ: ΩΧ5Ξ46907Θ-Φ6Μ

Θέμα: ΧΕ-2000 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:30:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ5Ξ46907Θ-Φ6Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου