Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3137/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΑΙΦ46907Θ-ΑΚ7

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3137/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 12:41:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΦ46907Θ-ΑΚ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου