Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΩΑΔ546907Θ-ΓΝΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 07:32:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΔ546907Θ-ΓΝΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου