ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 67/2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV: 15000000-8)», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254.873,74€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 288.461,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: Ω8Κ546907Θ-78Β

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 67/2022

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV: 15000000-8)», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 254.873,74€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 288.461,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/11/2022 09:49:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Κ546907Θ-78Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου