«ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ (ΜΠΛΟΚ)», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ», «ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» – ΑΔΑ: Ω83Ζ46907Θ-1ΥΖ

Θέμα: «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟ (ΜΠΛΟΚ)», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ», «ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 14:21:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω83Ζ46907Θ-1ΥΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου