Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για τον ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ BIOBASE – ΑΔΑ: Ω59746907Θ-37Π

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για τον ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ BIOBASE
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:16:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω59746907Θ-37Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου