Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE . – ΑΔΑ: Ω2ΓΒ46907Θ-7ΚΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ABEE .
Ημερομηνία: 08/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 14:43:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΓΒ46907Θ-7ΚΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου