ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2023 – ΑΔΑ: 9ΞΖΡ46907Θ-Ξ18

Θέμα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2023
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 14:40:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΖΡ46907Θ-Ξ18
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου