ΧΕ-1887 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK A 2021 (420.74) – ΑΔΑ: 9ΠΨ346907Θ-Υ8Ω

Θέμα: ΧΕ-1887 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK A 2021 (420.74)
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 13:08:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨ346907Θ-Υ8Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου