ΧΕ-1939 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 9Γ6Λ46907Θ-Χ51

Θέμα: ΧΕ-1939 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2022 14:24:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ6Λ46907Θ-Χ51
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου