ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΔΑ: 9ΕΕΗ46907Θ-7ΤΜ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 13:14:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΕΗ46907Θ-7ΤΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου