ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " . – ΑΔΑ: 9ΕΑΚ46907Θ-ΥΔ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " .
Ημερομηνία: 08/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 14:09:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΑΚ46907Θ-ΥΔ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου