Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO " από την εταιρεία INTERACTIVE OE – ΑΔΑ: 96ΙΠ46907Θ-ΑΟΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO "
από την εταιρεία INTERACTIVE OE
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 12:32:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΙΠ46907Θ-ΑΟΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου