Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 94ΠΒ46907Θ-Δ7Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.201/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 13:04:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΠΒ46907Θ-Δ7Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου