Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ 23962,23961/24-11-2022 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 22&23/11 – ΑΔΑ: 917746907Θ-ΦΓ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ 23962,23961/24-11-2022 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα με επιστροφή στις 22&23/11
Ημερομηνία: 25/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/11/2022 11:54:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 917746907Θ-ΦΓ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου