Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ " από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 90Κ846907Θ-Ω1Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.267/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΞΥΓΟΝΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ "
από την εταιρεία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 13:01:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Κ846907Θ-Ω1Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου