Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.133/2022 Π11Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΟ DIASAFE " από την εταιρεία MEDIPRIME AEE – ΑΔΑ: 903Δ46907Θ-ΚΛ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.133/2022 Π11Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΟ DIASAFE "
από την εταιρεία MEDIPRIME AEE
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2022 12:27:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 903Δ46907Θ-ΚΛ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου