ΣΩΛΗΝΑΣ T-KEHR ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ Νο3 & 4 – ΑΔΑ: 6ΞΖ446907Θ-ΩΗ3

Θέμα: ΣΩΛΗΝΑΣ T-KEHR ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ Νο3 & 4
Ημερομηνία: 01/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2022 14:54:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΖ446907Θ-ΩΗ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου