ΧΕ-1953 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΞΙΖ46907Θ-Κ8Ο

Θέμα: ΧΕ-1953 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:44:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙΖ46907Θ-Κ8Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου