ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2719) – ΑΔΑ: 6ΤΞΕ46907Θ-ΩΙΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 2719)
Ημερομηνία: 23/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 12:17:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞΕ46907Θ-ΩΙΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου