ΧΕ-1940 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΤΝΔ46907Θ-73Α

Θέμα: ΧΕ-1940 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2022 14:24:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΝΔ46907Θ-73Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου