Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01 – ΑΔΑ: 6ΡΩΧ46907Θ-7ΟΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 10:40:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΧ46907Θ-7ΟΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου