Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ " από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6Ρ9Ε46907Θ-Π3Φ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Π27Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ "
από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 12:57:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ9Ε46907Θ-Π3Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου