Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1381 – ΑΔΑ: 6ΨΦΨ46907Θ-85Ο

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1381
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2022 08:41:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΨ46907Θ-85Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου