Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6Ψ5Ψ46907Θ-ΥΜΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ215/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 07:31:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ5Ψ46907Θ-ΥΜΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου