ΧΕ-1869 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022 – ΑΔΑ: 6ΜΨΕ46907Θ-ΚΛ7

Θέμα: ΧΕ-1869 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022
Ημερομηνία: 02/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/11/2022 10:56:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΨΕ46907Θ-ΚΛ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου