Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ. – ΑΔΑ: 6Μ9Η46907Θ-3ΧΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ.
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2022 14:51:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ9Η46907Θ-3ΧΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου