ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Μ1946907Θ-ΣΙΤ

Θέμα: ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΡΙΓΓΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:27:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ1946907Θ-ΣΙΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου