ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46907Θ-Ρ3Α

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 14:38:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘΞ46907Θ-Ρ3Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου