Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.207/2022 Π15ΘΕΗΔ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6Κ3Ο46907Θ-39Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.207/2022 Π15ΘΕΗΔ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 15/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2022 08:03:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3Ο46907Θ-39Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου