Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο – ΑΔΑ: 6Ι2Ν46907Θ-8ΜΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο
Ημερομηνία: 07/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2022 14:00:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι2Ν46907Θ-8ΜΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου