ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ . – ΑΔΑ: 6ΓΟΔ46907Θ-36Χ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ .
Ημερομηνία: 08/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2022 13:15:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΟΔ46907Θ-36Χ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου