Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Φ2Ψ46907Θ-Θ4Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/31-08-16(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 03/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2022 07:54:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ2Ψ46907Θ-Θ4Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου