ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " . – ΑΔΑ: 6ΕΜΙ46907Θ-9ΩΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " .
Ημερομηνία: 08/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/12/2022 09:22:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΜΙ46907Θ-9ΩΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου