Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΧΖΖ46907Θ-ΡΘ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 10:01:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΖΖ46907Θ-ΡΘ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου