Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: 6ΧΒΞ46907Θ-Η96

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 16/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2022 11:36:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒΞ46907Θ-Η96
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου