ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 41 ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΑΔΑ: 6Χ6Ζ46907Θ-ΜΦΡ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 41 ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 09/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2022 10:34:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ6Ζ46907Θ-ΜΦΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου