ΧΕ-1903 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 68ΘΩ46907Θ-Σ6Γ

Θέμα: ΧΕ-1903 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2022 10:25:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΘΩ46907Θ-Σ6Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου