ΧΕ-1944 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 68ΨΙ46907Θ-ΨΝΙ

Θέμα: ΧΕ-1944 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/11/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:43:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΨΙ46907Θ-ΨΝΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου